Pelastusopiston opinnäytetyöt ja kehittämishankkeet

8947
E-kirja:Päivystävän palomestarin kuljettajan vaatimukset:2020 E-kirja
Kirjaston kokoelma
Tekijä: Keränen, Mika, kirjoittaja
Tekijä: Tanskanen, Jani, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi, englanti
Aineistolaji: E-kirja
Kustantaja: Kuopio : Pelastusopisto, 2020
Muoto: Digitaalinen
Huomautus: AMK-opinnäytetyö; Pelastusalan päällystötutkinto (AMK).
Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mikä on tämänhetkinen päivystävien palomestarien kuljettajien tilanne pelastuslaitoksissa, sekä kartoittaa heidän tämänhetkistä osaamistaan. Lisäksi yhtenä tavoitteena oli tehdä kehitysehdotuksia parantamaan kuljettajan osaamista ja koulutusta. Opinnäytetyön aihe tuli alun perin Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävältä palomestarilta, mutta Pelastusopiston suosituksesta selvitys tehtiin kattamaan kaikki Suomen pelastuslaitokset. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista menetelmää. Tietoja kerättiin pelastuslaitoksilta Webropol-kyselyllä, joka oli osoitettu pelastuslaitoksien päivystäville palomestareille. Kysely toteutettiin keväällä 2020, ja kyselyyn vastasi 15 pelastuslaitosta. Selvityksen perusteella suurin osa päivystävistä palomestareista koki, että kuljettaja tulisi olla vakituinen. Vakituinen kuljettaja parantaisi johtamisen laatua ja työturvallisuutta hälytysajon aikana sekä tilannepaikalla. Tämän lisäksi havaittiin, että päivystävän palomestarin kuljettajan osaamistasossa on tällä hetkellä kehitettävää ja kaipaisi lisäkoulutusta esimerkiksi sähköisten järjestelmien osalta. Pelastuslaitosten ja Pelastusopiston tulisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota päivystävän palomestarin kuljettajan osaamistason parantamiseen. Kunnollisella koulutuksella ja harjoittelulla kuljettajasta saadaan hyödyllisempi johtamisen tuki päivystävälle palomestarille. Kuljettajan tehtävän osaamistasoa tulisi mitata säännöllisin väliajoin esimerkiksi osaamiskartoituksilla. Tämän opinnäytetyön tuloksia suositellaan hyödynnettäväksi selvitettäessä päivystävän palomestarin kuljettajan työtehtäviä sekä suunniteltaessa koulutusta. Opinnäytetyö tarjoaa kattavasti tietoa kuljettajan eri tehtäväosa-alueista, jotka ovat tulleet suoraan päivystäviltä palomestareilta.
8945
E-kirja:Pelastusrikkomuksen perusteet : Pelastusrikkomuksen vähäinen käyttö ja sen syyt:2020 E-kirja
Kirjaston kokoelma
Tekijä: Salonen, Maarit, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi, englanti
Aineistolaji: E-kirja
Kustantaja: Kuopio : Pelastusopisto , 2020
Muoto: Digitaalinen
Huomautus: AMK-opinnäytetyö; Pelastusalan päällystötutkinto (AMK).
Pelastustoimilakiin (561/1999) kirjattiin ensimmäisen kerran pelastusviranomaisen velvollisuudesta arvioida tulipalon syttymissyytä ja ilmoittaa poliisille, jos paloa epäillään tahallisesti tai tuottamuksellisesti sytytetyksi. Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTOon on kirjattu esimerkiksi viimeisen neljän vuoden aikana yli kolmetuhatta rakennuspalovaara -tehtävää vuodessa. Kuitenkin poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyi vuositasolla vain muutamia kymmeniä ilmoituksia nimikkeellä pelastusrikkomus. Opinnäytetyössä tutkittiin osana Pelastusopiston tutkimus- kehittämis- ja innovaatiopalvelujen kehittämishanketta pelastuslain (379/2011) 106 §:ssä mainittua pelastusrikkomusta. Tavoitteena oli tutkia osakokonaisuuksien kautta ja asiantuntijahaastatteluiden ja kyselyn avulla, miksi pelastusrikkomusta on tunnistettu vähän ja miksi nimikettä on sovellettu harvoin, sekä tuottaa uutta tietoa pelastusrikkomuksen soveltamisesta ja soveltamisen nykytilasta eri viranomaistahojen käyttöön. Vaikka pelastuslaitosten vastausten osalta tämän opinnäytetyön havainnot eivät olleet yleistettävissä sellaisinaan, oli tuloksista nähtävissä, että pelastustoimen puolella on ollut heikko tuntemus pelastuslain määrittelemästä ilmoitusvelvollisuudesta poliisille. Pelastusrikkomusten ilmoittamisen vähäisyyttä selittävät myös epäselvyys siitä, minkä viranomaisen tehtävänä on valvoa pelastuslain noudattamista, rangaistuksen toissijaisuus, vähäinen tietämys poliisiviranomaisten tutkintaprosesseista ja koulutuksen puute pelastuslain tulkitsemisessa. Opinnäytetyön tuloksena tuotettiin pelastusrikkomuksen perusteista raportti, jossa on tarkasteltu pelastusrikkomukseen liittyviä velvoitteita ja prosesseja eri viranomaisten näkökulmasta, erityisesti pelastustoimen ja poliisiviranomaisen. Tämän raportin yhtenä tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa pelastusrikkomuksesta sen soveltamisen tueksi.
1856
Opinnäyte:Palo- ja pelastuslaitos jälkivahinkojen torjunnan ensitoimenpiteiden suorittajana:1993 Opinnäyte
Kirjaston kokoelma
Tekijä: Bruun, Kalevi
Vuosi: 1993
Kieli: suomi
Aineistolaji: Opinnäyte
Kustantaja: Kuopio : Pelastusopisto, 1993
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kehittämishanke; Alipäällystökurssi 1.
1857
Opinnäyte:Pelastajan burn out -ilmiö ja debriefing:1993 Opinnäyte
Kirjaston kokoelma
Tekijä: Mikkonen, Kari
Vuosi: 1993
Kieli: suomi
Aineistolaji: Opinnäyte
Kustantaja: Kuopio : Pelastusopisto, 1993
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kehittämishanke; Alipäällystökurssi 1.
1861
Opinnäyte:Ensivasteyksikkö pelastuslaitoksessa:1993 Opinnäyte
Kirjaston kokoelma
Tekijä: Suppula, Kari
Vuosi: 1993
Kieli: suomi
Aineistolaji: Opinnäyte
Kustantaja: Kuopio : Pelastusopisto, 1993
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kehittämishanke; Alipäällystökurssi 1.
1858
Opinnäyte:Palokaasujen poiston järjestäminen ja toteutus asuinrakennuksissa:1993 Opinnäyte
Kirjaston kokoelma
Tekijä: Uuttala, Harri
Vuosi: 1993
Kieli: suomi
Aineistolaji: Opinnäyte
Kustantaja: Kuopio : Pelastusopisto, 1993
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kehittämishanke; Alipäällystökurssi 1.
1862
Opinnäyte:Savusukelluskoulutuksen järjestäminen pelastuslaitoksessa:1993 Opinnäyte
Kirjaston kokoelma
Tekijä: Salopuro, Risto
Vuosi: 1993
Kieli: suomi
Aineistolaji: Opinnäyte
Kustantaja: Kuopio : Pelastusopisto, 1993
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kehittämishanke; Alipäällystökurssi 1.
1878
Opinnäyte:Paineilmahuollon ja savusukeltajien huollon järjestäminen suuronnettomuuksissa:1993 Opinnäyte
Kirjaston kokoelma
Tekijä: Liimatainen, Hannu
Vuosi: 1993
Kieli: suomi
Aineistolaji: Opinnäyte
Kustantaja: Kuopio : Pelastusopisto, 1993
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kehittämishanke; Alipäällystökurssi 2.
1875
Opinnäyte:Aluehälytyskeskuksen ja sairaankuljetuksen yhteistyö:1993 Opinnäyte
Kirjaston kokoelma
Tekijä: Jyrkinen, Jyri
Vuosi: 1993
Kieli: suomi
Aineistolaji: Opinnäyte
Kustantaja: Kuopio : Pelastusopisto, 1993
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kehittämishanke; Alipäällystökurssi 2.
1876
Opinnäyte:Vesisukelluksen johtaminen:1993 Opinnäyte
Kirjaston kokoelma
Tekijä: Kingelin, Harri
Vuosi: 1993
Kieli: suomi
Aineistolaji: Opinnäyte
Kustantaja: Kuopio : Pelastusopisto, 1993
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kehittämishanke; Alipäällystökurssi 2.

Kielivalinta

fi-fi